ด่วนที่สุด การบันทึกข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด

(1/1)

กลุ่มส่งเสริมฯ:
ให้โรงเรียนทุกโรงนำเข้าข้อมูลกำลังพลตามเว็บไซต์  http://hr.nccd.go.th  (Username : province96  Password : pwd96)  ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  30 ตุลาคม  2552  หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์  หากมีข้อสงสัย โทร. 073-532638

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ