กลุ่มนโยบายและแผน

นางเรวดี รัตนะมาลา
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวนภาพร ไชยณรงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
งานติดตาม ประเมินและรายงานผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวฐิฏิมาธ์ พิริยะเพียรพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
งานข้อมูลสารสนเทศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวดารุณี สินแสงวัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
งานงบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางศศิวดี กอเดร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
งานนโยบายและแผน
นางสาวฮาดีบะห์ อาหะมะ
พนักงานราชการ
งานธุรการ

เอกสารการประชุม(การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่)

.

สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

222 ตำบล ลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000