กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวทองกร เตชปัญโย
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายชาญวิทย์ รังเสาร์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
งานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และดำเนินคดีของรัฐ

นางวนิดา อักษรถึง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ย้าย โอนและการออกจากราชการฯ
นางสาวราตรี เทพษร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
นางนิภา ศรีสุวรรณวิเชียร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
วางแผนอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่ง และวิทยฐานะ
นางสาวมัลลิกา ดำละเอียด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ย้าย โอนและการออกจากราชการฯ
นางสาวเรวดี เสนแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
พัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ
นางสาวอรทิพย์ ชูขาว
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วางแผนอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่ง และวิทยฐานะ
นางวาสนา สุขอุดม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
นางสาวณัฐกฤตา โอชาอัมพวัน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
พัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ
นายอำนาจ ถาวรศรี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานธุรการ
นายสุวัฒน์ชัย แจวิจารณ์
พนักงานราชการ
ย้าย โอนและการออกจากราชการฯ
นางสาวอุไรวรรณ สุขจันทร์เทาะ
พนักงานราชการ
ย้าย โอนและการออกจากราชการฯ
นางสาวปวีณา ไตรสุวรรณ
พนักงานราชการ
วางแผนอัตรากำลัง ตำแหน่งและวิทยฐานะ
นายชิตพล ดาแก้ว
พนักงานราชการ
งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
นางสาววรวรรณ เพชรสลับแก้ว
พนักงานราชการ
งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
นายนฤพนธ์ เพ็ชรแก้ว
พนักงานราชการ
พัฒนาบุคลากร ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ

เอกสารการประชุม(การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่)

.

สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

222 ตำบล ลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000