หน่วยตรวจสอบภายใน

นางวาสนา เทพโซะ
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสุธิตา จันทร์เพชร
งานตรวจสอบการเงินและบัญชี

เอกสารการประชุม(การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่)

.

สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

222 ตำบล ลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000