กลุ่มอำนวยการ

นายอุดม ยอดจันทร์
ผอ.กลุ่มอำนวยการ

นางณิชกมล คุ้มครอง
นายกฤษฎา รัตนสมบูรณ์
นางอัญชลี กิ้มขู่
น.ส.โนรี อีซอ
น.ส.กชพรรณ มณีมาศ
น.ส.วิลาสินี พรหมเจียม
น.ส.ดวงฤดี หงส์สุวรรณวงษ์
นายสุทธิพัฒน์ ชุดแดง
นายธวัช เจริญสุข
นายสมพงษ์ ชุดแดง
นายมนัส ชุดแดง
นายธัญพิสิษฐ์ แดงดี
นางดวงใจ เจริญสุข
นายมูฮำมัดไพซัน มะเก๊ะ
นายจิตร ทองจันทร์
นายวีรวัฒน์ จันทร์แดง
นายสาธิรุจน์ บุตรมัน
นายนิพนธ์ ขวัญแก้ว

เอกสารการประชุม(การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่)

.

สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

222 ตำบล ลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000