กลุ่มอำนวยการ

นายอุดม ยอดจันทร์
ผอ.กลุ่มอำนวยการ

น.ส.ปรานอม นงรัตน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางณิชกมล คุ้มครอง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายกฤษฎา รัตนสมบูรณ์
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
น.ส.กชพรรณ มณีมาศ
น.ส.โนรี อีซอ
นางอัญชลี กิ้มขู่
นางสาววิลาสินี พรหมเจียม
นายสุทธิพัฒน์ ชุดแดง
น.ส.ดวงฤดี หงส์สุวรรณวงษ์
นายธวัช เจริญสุข
นายมนัส ชุดแดง
นายสมพงษ์ ชุดแดง
นายธัญพิสิษฐ์ แดงดี
นายมูฮำมัดไพซัน มะเก๊ะ
นางดวงใจ เจริญสุข
นายจิตร ทองจันทร์
นายวีรวัฒน์ จันทร์แดง
นายสาธิรุจน์ บุตรมัน
นายนิพนธ์ ขวัญแก้ว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

222 ตำบล ลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000