กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวดวงใจ ยอดเอียด
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวรอบียะห์ มะอับดง
นางพวงรัตน์ วุตติหาสะ
นายจรินทร์ ขวัญนุ้ย
นางสาวปุญญาดา ศรีสุวรรณ
นางสาวปรานอม นงรัตน์
นางวนิดา ภัทราธิกุล
นางสาวกัญญาภัทร ศรีช่วย

เอกสารการประชุม(การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่)

.

สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

222 ตำบล ลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000