กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นางอุบลรัตน์ สนิท
ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

นายธนาวุฒิ แก้วบุญ
นางสาวบุณญาภา ศาสคุณ
นายสมเจตน์ กิ้มขู่
นางสาวสุไรนี ตาตูเละ
นางสาวโนร์อารัฟ เจะโก๊ะ
นางสาวอาซีซะห์ โตะตาตู
นางสุภาพร พานิชธนาคม
นางสาวนงนภัส สุขชา
นางหทัยชนก ชิตบุตร
นางสาววันทนีย์ บำรุงชาติ
นางน้ำฝน ชุดแดง
นางสาวกุพชกา ประชุมกาเยาะมาต
นางสาวกมลเนตร คงพิทักษ์กุล
นางนันทา นิ่มภูษา

เอกสารการประชุม(การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่)

.

สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑

222 ตำบล ลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000